Hur länge finns jag i polisregistret? (Gallringsregler)

Längden som du syns i ett av polisens register varierar enormt mycket. Men om vi fokuserar på det polisregister som idag ofta nämns som belastningsregistret.
Belastningsregistret är det register som visar om en person fått några påföljder vid ett brott. Dvs har du begått ett brott och blivit dömd eller fått en påföljd (i folkmun “straff”).
Hur länge som din påföljd eller dom följer med dig genom livet varierar. Det är vanligtvis mellan 5-10 år, men det finns några undantag som vi skall redogöra för längre ned.

Först och främst skall vi redogöra för vad det är som styr hur länge som uppgifterna ligger kvar. Det är inte själva lagbrottet som styr, dvs om det är en fortkörning, grov misshandel eller våldtäkt.
Utan det är påföljden av brottet som styr hur länge uppgifterna finns kvar. 

Detta kallas för gallringsregler och redogörs i 9 § i lagen om belastningsregister.

Påföljder som leder till att uppgifter tas bort 5 år efter fallen dom/beslut/godkännande.

Detta innebär att uppgifterna om påföljden försvinner 5 år efter att domen fallit. Dvs inte från det att du begått brottet, utan när domen fallit finns den i 5 år. 

 • Dagsböter
 • Penningböter, exempelvis fortkörning.
 • Fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 §§ brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen.
 • Tillträdesförbud.
 • Villkorlig dom eller skyddstillsyn om den tilldömde var under 18 år vid tidpunkten för brottet. 
 • Ungdomstjänst om den tilldömde var under 18 år vid tidpunkten för brottet. 
 • Ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Uppgifter om att man förklarats fri från påföljd enligt 30 kap. 6§ brottsbalken om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet. 

Påföljder som leder till att uppgifter tas bort bort 10 år efter dom eller beslut.

Precis som ovan lista så räknas det 10 år efter domen fallit, inte då själva brottet begicks. 

 • Villkorlig dom
 • Åtalsunderlåtelse
 • Ungdomstjänst
 • Beslut om kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder
 • Ungdomstjänst om den tilldömde var över 18 år vid tidpunkten för brottet. 
 • Ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Uppgifter om att man förklarats fri från påföljd enligt 30 kap. 6§ brottsbalken om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet. 
 • Fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats.

Påföljder som leder till att uppgifter tas bort 10 år efter det att straffet har avtjänats

 

 • Fängelsestraff eller förvandlingsstraff för böter
 • Rättspsykiatrisk vård (Uppgifter försvinner 10 år efter utskrivning).
 • Sluten ungdomsvård (Uppgifter försvinner 10 år efter utskrivning). 

 

Längsta möjliga tid som en uppgift finns kvar i registret är 20 år. Undantaget är fängelsedomar som gallras 20 år efter frigivning och överlämnade till rättspsykiatrisk vård som gallras senast 20 år efter utskrivningen. Då finns uppgifterna i registret under tiden som personen är i fängelser eller rättspsykiatrisk vård, plus 20 år efter avklarad tid.