Vad är ett polisregister?

Polisen för en hel del olika typer av register, både för att förebygga, förhindra och utreda brott. Det som vanligtvis kallas för polisregister är det som idag benämns som belastningsregistret. Det är det register som visar om en person fått några påföljder av ett brott. Belastningsregistret tillhandahålls av polisen och kan begäras ut via polisen. Du kan endast begära ut ditt eget belastningsregister hos polisen och inte på någon annan. Detta redogörs i 9 § i lagen om belastningsregister.

Belastningsregistret visar rakt upp och ned om du har dömts för brott, strafförelägganden eller fått ordningsböter. Endast personer som är över 15 år kan finnas i registret och polisen är enligt lag tvungna att föra detta register. 

Det är inte bara polisen som använder belastningsregistret, utan även Tullverket, Skatteverket, Kustbevakningen, Sveriges domstolar och åklagare som har åtkomst.
Men belastningsregistret är inte det enda polisregistret som finns. Det är det enda som vi medborgare har möjlighet att ta del av, men polisen har även interna register.

Misstankeregistret

Ett av polisens interna register, där bland annat personer som är skäligen misstänkta förekommer. Precis som med belastningsregistret är polisen bundna av lag att föra detta register. 
 

Passregistret


Är det register där polisen samlar den info som redovisas i passen. Det är information som exempelvis bild………..

Vapenregister


Ett samlat register över de personer och organisationer som bland annat har tillstånd att inne skjutvapen och ammunition. 

Polisens elimineringsdatabas


Ett av flera register hos polisen som innehåller dna-profiler. Just detta register är skapat för att stärka kvalitén i den forensiska verksamheten.

Register över dna-profiler


Polisen har idag två olika register för DNA. Det första är registret för DNA-profiler från misstänkta och dömda.
 

Register över fingeravtryck & signalement

Register över fingeravtryck och signalementsuppgifter används för att identifiera personer i samband med brottsutredningar.

Penningtvättregistret


Polisens penningtvättsregister är det register där personuppgifter samlas i syfte för att förebygga, förhindra och upptäcka fall av penningtvätt.

Internationella registret

I det internationella registret som polisen för, samlas information för handläggning av internationella ärenden.

Tillträdesförbudsregistret

I tillträdesförbudsregistret samlas uppgifter om personer som meddelats tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.